Generell Information Om Enskilt Avlopp

Generell information om enskilda avlopp

Det går att beskriva minireningsverk som ett avskalat normalt, kommunalt reningsverk. Med ett minireningsverk kan du få all rening av ditt WC och BDT-vatten renat i ett enda modul/behållare. Ett minireningsverk ersätter på egen hand de komponenter/delar som du annars behöver om du skulle använda dig av markbädd eller infiltrationsanläggning som reningsteknik för enskilt avlopp.

Kontakta oss idag

Få en gratis offert på enskilt avlopp

  Ekonomiskt försvarbart

  I minireningsverket renas ditt avloppsvatten i tre olika steg:

  1. Mekanisk rening (sedimentering med slamavskiljare)
  2. Biologisk rening (mikroorganismer bryts ner)
  3. Kemisk rening av fosfor (kemisk fällning)

  I den mekaniska delen av processen skiljs slam, fetter och grövre partiklar från vattnet. Det är i slamavskiljaren, där vattnet rör sig långsamt, som dessa delar sjunker till botten och stannar i avskiljaren. I det här skedet kan också fosforen renas. Efter att vattnet skiljts från slam och fosforen har reducerats i avskiljaren leds vattnet till den biologiska reningen där mikroorganismer bryts ned. Därefter leds vattnet så småningom ut till recipienten (som t.ex. kan vara dike, sjö eller grundvatten).

  Nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige

  I Sverige så finns det uppskattningsvis 750.000 fastigheter som inte är anslutna till något av alla de kommunala avloppssystemen. Dessa fastigheter är ofta placerade på landsbygden där var och ett av hushållen eller fastigheterna är ansvariga för att ha en godkänd anläggning för att rena sitt avloppsvatten. Alla fastigheter som har indraget vatten i sitt bostads- eller fritidshus måste ha tillstånd från miljönämnden i din kommun för att inneha eller skaffa en avloppsanläggning och att den uppfyller lagens krav.

  Med eller utan vattentoalett

  Det är stor skillnad på avloppsvattnet från en toalett jämfört med vattnet som kommer från bad-, disk- och tvätt. Toalettvattnet innehåller nästan alla smittämnen och näring medan det sk BDT-vattnet innehåller mycket syreförbrukande material och de största vattenmängderna.

  Kraven på rening av avloppsvattnet ökar

  Den övergripande miljölagstiftningen sätts av Miljöbalken. Dessa lagar och de direktiv som kommer från EU tolkas av Naturvårdsverket som i sin tur ställer krav på de lokala kommunerna. De senaste åren så har kraven på rening skärpts och det pågår nu omfattande inventeringar runt om i Sverige där de enskilda avloppen gås igenom och bedöms av kommunerna. Reningskraven är högre för fastigheter som ligger nära hav, sjöar och vattendrag. I dagsläget är det flera hundra tusen fastigheter som fått besked om att de har ett underkänt avlopp som måste åtgärdas.

  Registrera din brunn i brunnsarkivet

  Nu kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera sin brunn i Brunnsarkivet. Läs mer och registrera din brunn på: www.sgu.se/registrera-brunn

  Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Räddningstjänsten får bättre möjlighet att skydda din brunn om det sker ett utsläpp eller annan miljöolycka i ditt närområde.
  • Kommunen kan se din brunn i samband med att vi tar fram planer för ett område.
  Läs våra nyheter
  Kontakta oss

  Final touch Mark